Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - xoso636 - Chuyên trang soi cầu xổ số, kết quả trực tiếp nhanh nhất - Chơi game Loto Online, Dịch vụ soi cầu xổ số
Số ngày: Tắt: 60 ngày Mở
ngày tỉnh
 

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

bảng tần suấtXổ Số Miền Bắc từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

N
-
T
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
00       1 1             1         1 2                          
01   1         1 1         1           1         1              
02                       1     1 1                         1   1
03             1   2 1   1     2 1   1 1           1         3  
04 1   1 1   1                   1   1             1            
05               1     1   1 1 1 1 1       1 1   1   1       1 1
06           1     1     1       1         1                 2  
07           1 1                     1   1             1       1
08         1                 1     2   1     1           1      
09       1     2         1             1           1            
10                         1               1               1    
11             2   2 1               1                 1 1     1
12   1             1   1 1 1             1 1 1 1 1 3            
13                 1                   1                 1      
14       1             1       1             1   1     1        
15                       1       1   1                 1        
16     1                                         1       1      
17 1   1     1                                   2         2 2  
18   1         1                   1 1       1     1 2 1   1   1
19 1     1 2       1               1 2         1     1 1        
20     1       1 2     1 1     1   1             1         1 1  
21   1     1         2                         1     1          
22 1           1     1   2                   1 1 1 1       1   3
23 1 1 1       1   1       1     1 1 2                          
24                       1                       1       1   1  
25 1     1           1                   1 1         1 1 1      
26                           1     1 1             2 1          
27               1     1     1                                  
28 1   1         1           1     1 2 1             1          
29                     1   1               1   1                
30           1   1 1             1   2             1 2   2   1 2
31 1 1 1                     1             1       1     1   1  
32         1                 1     1   1   2         1       1  
33     1         1         1             1   2     1       3    
34   1 1           1       1 1   1                             1
35           2     1 1       1           1       1       1     1
36                   1     1 1       2 1 1       1 1            
37       1                         1       1 2   1     1   1    
38   1     1 1     1 1 2     1         1       1                
39   1 2             1 1           1 1     1 1       1 1       1
40 2   2         1 1   1       1               1               1
41     1     1             2 1         1   1     1           1  
42       1   1                                       1       1  
43               1       1   1 1                   1       1 1  
44 1   1 1       1       1       2       2 1   3         1     1
45 2       1   1 1     1                 1     1       1        
46             1                 1       1         1            
47   1         1   1 1     1   1       2             2 1        
48   1   1           1 1               1               1        
49                   1 2               1 1               1 1    
50       3 1                 1       1 1         2           2  
51 1       1       1           1         1     1   1       1    
52     1     1   1   2   1 1               2 1           2   1  
53         3   1 1   1     2   1   1       1   1       1     1  
54       1 1             1                 1             1 1    
55                   2   1       1           1               1 1
56     1 2           1         2 1     1       1 2       1     1
57           1       1           1       1         1 2 1        
58     2 1   1   1     1   1     1           1                  
59         1           1   2     1   1                       1  
60     1         1                                         1    
61 1       2         1             1             1     1        
62 1 1       1     1       1   1 1 1         1   1              
63   1         1       3               1       1     1         1
64     1           1   2   1       1       1           1       1
65       1 1   3             1 4                 1              
66   1       1           1       1                 1            
67   1       1   1       1       1 1   1     1       1          
68         1 1   1 1     1 1   1         1     1 2   1          
69 1   1                     1   1           1 1     1   3      
70           1 1   1                       1 1               1  
71 1               1   1                       1       1 1 1   1
72   1   1 1 1 1             2 1         1     1               2
73 1 1                                     1                 1  
74                 1 1       1               1       1 1   1    
75     1   1                 1     3       1         1          
76   1   1           1   2 1 1 1         1                   1  
77               1   1           1             1       1        
78 1 1   1 1   1       1 1 1           1   2   1         1 1   1
79 1       1   1                 1             2                
80   2         1     1                             1   2        
81     1         1       1   1           1 1       1 1          
82 3         1   1         1     2           2 1               2
83                 1 1           1                     1 1      
84         3 1 1       1     2 1     1 1               1        
85               1             1             1   1 1   1        
86                           1       1       1     1       1    
87   2   1                   1           1 1                    
88                 1       1           1     1           1 1    
89   2 1 1                               2 1       1   1        
90 1             1       1             2           1 1          
91   1       1     1 1   1         1 1 2 3   1 2         1      
92 1                   1     1 1   3     1       1     1 2 3    
93     1 1   1   1 2       1         1 1 1               1     1
94 1 1       1         1       1 1       1 1 1 1 1   1     1    
95       2                     1   1     1       1   1       1  
96             1           1   1             1             1   1
97         1 2 1                     1                 1   1    
98     1 1       2     1 1         1                            
99           1   1       1             1           2         1  
xoso636 - Chuyên trang soi cầu xổ số, kết quả trực tiếp nhanh nhất - Chơi game Loto Online, Dịch vụ soi cầu xổ số

CẦU LÔ THAM KHẢO

02,20 24,42 02,20 47,74

TTC & NTT

18,81 57,75 26,62

LÔ DƠI THEO BÓNG

38 95 48 37 65 14 64 97 73 43

CẦU ĐẶC BIỆT

07,70 07,70

HỖ TRỢ CẦU ĐẶC BIỆT

67 37 67 37

TÌM CẦU CỦA CẶP SỐ