Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày - xoso636 - Chuyên trang soi cầu xổ số, kết quả trực tiếp nhanh nhất - Chơi game Loto Online, Dịch vụ soi cầu xổ số
Số ngày: Tắt: 60 ngày Mở
ngày tỉnh
 

Thống kê 100 cặp số trong 31 ngày

bảng tần suấtXổ Số Miền Bắc từ 00 đến 99 xuất hiện trong 31 ngày liên tiếp:

N
-
T
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
00   1   1   1 1 1     1         1 1     1 1     1         1    
01 1                   1     2   1 1         1   1     2        
02     1                         1 2   1         1     1 1   1  
03                                       1   1                  
04     1 1           1           1         1   2         1      
05 1 1               1   1 1             1         1     1 1    
06 2                           2   1 1 1   1       2            
07   2   1     1           1 1     1   1 2     1       1     1  
08   1       1   1   1   1       1               1           1  
09     1 1 1     1   1 1       1           1   1   1         2  
10                 1           1     2 1 1     1               1
11 1     1       1     1                         1       1      
12   1             1                   1 1         1 1       1  
13 1       2     1   2 1       1   1   1                       1
14         1           1     1       1             1 1     1 2  
15   1               1 1             1 1                        
16 2 1 1   1 1           1       1         1         1     1   1
17   1           1       1             3                        
18       1               1     1 1             1               2
19   2         1 1                           1                 1
20         2   1 1         1   3   1 2     1         2         2
21   1       1     2                 1                 1        
22 1                     1                         1     1 1 1  
23             1 1     1   1               1     1 1 1       1  
24 1                     1   1 1 1   1                 1 1      
25                                             1 1   1       1 1
26   1   1                   1                           1 2    
27     1     1 1     1                       1     1       1    
28       2 1   1 1 2       2     1 1   1                        
29     1   1         1   1                       1       1     1
30                 1 1                       1 2     1 3        
31 1                 1                         2                
32         1         1         1                 2         1   1
33   2 1 1   1   1   2       1   1                     1       1
34     1 1               2             1         2       2      
35     1         1               1     1           1 1          
36 1       1           1             1       1     1   1       1
37       1         1                     1 1   1   1   2        
38                         1     1 2     1                   1  
39 1 1         1   2 1         2 1 2             1 1            
40       2 2   1     1 1   1         1 1     1       1   1      
41               1 1 1               1                   1      
42           1       1       2         1   1     1 1       1    
43                 1 1             1               1     1 2    
44 2               2   1                               1 1      
45     1     1                       1       2 2   1       1   1
46       1     1         1                 1 1       1 1        
47       1     1                       1                   1 1  
48 1     1 1     1     1     1       1                 1        
49         1         1 1   1     1       1   1       2   1      
50 1                     1           1   1   1 1                
51               1 2 2                 1 1 2         1     1    
52   1     1           1   1 1   1     1 1 1 1             1    
53   1     2 2 1         1           1     1     1     1       1
54     2 1       2   1     1     1     1     1   1         1 1 1
55           1               1   1               1           1  
56                         2               1         1          
57   2   1     1     1       1   2             1   1   1        
58 1   1 2 1 1   1     1   2 1     1     2               1      
59                     1 1     1           1 1             1   1
60   1 1       1                   1     1   1 1               2
61         1 1     1   1     1 1       1   1 2                  
62 1   2       1   1             1         1 1             1   3
63     1         1 1     1                       1              
64 1               1     1                                   1 1
65             1 1         1       2   1               1 1      
66     1     1     1 1   1   2 1   1             1       1      
67           1             1   1     1 1 1 1   1   1   1 1      
68           1                 1     1     1   1             1  
69                                   1                     1 1  
70                                 1     1   1                 1
71                     1     1                                  
72 2                   1                 1       1       1 1   1
73                 1         1       1       1 1   1 1 1 1      
74 1           1 1                                              
75           1             1 1     2 1   1     1   1   1     1  
76           1               1                     1 2   1      
77                 1           1 1 1     1         1         1  
78           1 1 1   1   1 1     1 2   1                   1    
79   1     2 1 1       1                 1 1 1     1       1   1
80                 1     1       1   1   1       2       1      
81             1 1     1 1 1           1 1     1       1        
82       1 1           1 1     1       1     1   1           1  
83             1   1   1 1   1   2                 1 3   1      
84 1 1 1                               1           2 1   1 1    
85 1                     1                       1         1    
86     1 1   1         1     1 2     1     1   1 1   1   1      
87     1   2 1 1           1   1               1           1   1
88             1                               1             2  
89           1                 2   1 1     1 1       1          
90 1     1   1           1                           1       1  
91   1   2   1             1               1 1   1              
92   1                                       1 1     1       2  
93       1   1         2 1     1     1   1   1 1       1        
94             1 1     1   1 1   1                     1        
95   1 2       1 1   1     1 1         1 1 1           1 1      
96 1 1 2                   1     1 1 1   1 1         1          
97         2 1   1             1     1     1           1     1  
98     2       1   2       1                     1 1       1    
99             1 1       2 1 2                                  
xoso636 - Chuyên trang soi cầu xổ số, kết quả trực tiếp nhanh nhất - Chơi game Loto Online, Dịch vụ soi cầu xổ số

CẦU LÔ THAM KHẢO

02,20 02,20 05,50 22,22

TTC & NTT

01,10 05,50 25,52

LÔ DƠI THEO BÓNG

64 79 27 62 83 14 64 17 26 36

CẦU ĐẶC BIỆT

39,93 39,93

HỖ TRỢ CẦU ĐẶC BIỆT

47 19 47 19

TÌM CẦU CỦA CẶP SỐ